Mr. Jarvensivu   Class
1st Period Geometry
2nd Period Math Lab
3rd Period Advanced Algebra
4th Period Prep
5th Period Prep
6th Period Advanced Algebra
7th Period Math Lab
8th Period Advanced Algebra